AVAILABLE ON

TRACKLIST


    1. NEW WAY                                                  BUY TRACK


   

    2. WHY (TITLE)                                              BUY TRACK    3. LOVE SONG                                              BUY TRACK


   

    4. MISERY                                                       BUY TRACK    5. TAKE MY HAND                                         BUY TRACK


   

    6. 四季                                                              BUY TRACK    7. ASTRAEA                                                   BUY TRACK


   

    8. SO WHAT                                                    BUY TRACK    9. PARADISE                                                  BUY TRACK


   

    10. WAIT FOR ME                                           BUY TRACK     11. WHY (INST.)                                               BUY TRACK


ABOUT ALBUM

2019년 새로운 시작을 알리는 정규앨범 [NEW WAY]로 가수 김현중이 돌아왔다.

2017년 2월, 군 복무 소집해제 후 그는, 그동안 자신을 묵묵히 기다려준 팬들을 위해 보답하고자 쉴 틈 없이 활동했다. 전역 이후 그해 11월 첫 번째 싱글 ‘HAZE’를 발매, 이어서 2018년, 일본에서 싱글앨범 6월[TAKE MY HAND], 9월[WAIT FOR ME]를 발매했다. 이 두 앨범은 발매 직후 오리콘 데일리 차트 1위, 위클리 차트 상위 랭크하는 등 변하지 않은 한류의 저력을 보여주었다.

 

WHY [TITLE]

Compose : 김현중 임정길 박준형

Lyrics : 김현중 임정길 박준형

Arranged : 김현중 임정길 박준형

Guitar : 박준형

Bass : 손병규

Drum : 염상훈

Piano & Organ : 박준형

Brass : 박준형

Strings : RB-INJ

String Arrange : 박준형

String Recording Director : 김진환

Vocal Recording Director : 임정길

Chorus Arrange & Recording : 임정길